trende
trende

Kurum İçi Davranış Kuralları

Anasayfa » Kurum İçi Davranış Kuralları

Hayata Anlam Katanlar, temel ihtiyaç ve haklarını karşılamaları için afetlerden etkilenmiş veya etkilenme riski altındaki insanları desteklemeyi amaçlayan, bağımsız bir insani yardım kuruluşudur.

Hayata Anlam Katanlar Davranış Kuralları, Hayata Anlam Katanlar’da insan haklarının korunması, adil ve güvenli çalışma koşullarının sağlanması, insani yardımın yüksek etik standartlar doğrultusunda ve sorumlu bir şekilde sağlanması için üyelerden beklenen davranışları açıklayan bir çerçevedir.

Hayata Anlam Katanlar üyesi görevdeyken ve görevde değilken gerçekleştirdiği davranışların olası sonuçlarının farkındadır. Her durumda Hayata Anlam Katanlar Davranış Kurallarına uyar ve insani yardımı mümkün olan en üst standartlarda sağlama sorumluluğunu yerine getirir.

Hayata Anlam Katanlar Davranış Kuralları
1 Hayata Anlam Katanlar insani yardım ilkeleri rehberliğinde çalışır.
1.1. İnsaniyet. Her durumda tüm insanların güvenliğini ve onurunu göz önünde bulundurur.
1.2. Ayrım Gözetmemek. Milliyet, ırk, toplumsal cinsiyet, etnisite, aşiret, yaş, cinsel yönelim, engellilik, dini inanış ve politik görüşe dayalı ayrım yapmadan, ihtiyaç esaslı insani yardım sağlar.
1.3. Tarafsızlık. Kişisel deneyimi, siyasi, etnik, dini inancı veya siyasi ideolojisi ne olursa olsun, çatışmalarda taraf tutmaz.
1.4. Bağımsızlık. Programlarını ve müdahalelerini yaptığı ihtiyaç analizlerine dayandırır; dolayısıyla ihtiyaç sahibi insanlara sağladığı yardım asla siyasi, ekonomik, askeri veya kişisel çıkarlara dayalı değildir.
1.5. Hesap Verebilirlik. Hayata Anlam Katanlar’in her türlü eylemine dair Hayata Anlam Katanlar yararlanıcılarına, çalışanlara, donörlerine, ortaklarına, yerel ve ulusal kuruluşların bireylerine ve topluluklarına karşı bireysel ve kolektif olarak hesap verme sorumluluğu taşır.
2 Hayata Anlam Katanlar insan haklarına saygılı ve kanunlara uygun davranır.
2.1. Uluslararası insan haklarına, bu kapsamda Birleşmiş Milletler Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ile teminat altına alınmış temel haklara saygı gösterir. Çelişkiye düştüğü koşullarda dahi, asla insan haklarını ihlal etmez.
2.2. Çalıştığı ülkenin yasalarına uygun davranır. Buna ek olarak, eğer Hayata Anlam Katanlar Davranış Kuralları çalışılan ülkenin yasalarından daha yüksek standartlar getiriyorsa, Davranış Kurallarına uymak zorundadır.
3 Hayata Anlam Katanlar yüksek etik standartlara sahiptir.
3.1. Fiziksel, duygusal, sözel, ekonomik veya toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ve bunlarla sınırlı kalmayarak, şiddetin hiçbir türüne başvurmaz ve bunları asla hoş görmez.
3.2. Hiçbir zaman kurumdaki pozisyonundan kaynaklanan yetkisini suistimal etmez. Yetki suistimali insan kayırma, nepotizm, yandaşçılık, patronaj ilişkileri, yolsuzluk, cinsel sömürü dahil tüm sömürü türlerini kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir.
3.3. Davranışları ve sözleri asla taciz, mobbing, zorbalık, ayrımcılık ve ırkçılığın herhangi bir türünü
içermez.
3.4. Herhangi bir çıkar çatışmasını önlemek için, Hayata Anlam Katanlar’in çalışmasını ve saygınlığını zedeleyebilecek tüm bilgileri İnsan Kaynakları Departmanı ile paylaşır. Bunlara Hayata Anlam Katanlar üyelerinin geçmiş profesyonel deneyimleri, bulaşıcı hastalıkları, Hayata Anlam Katanlar’te çalışmakta olan diğer aile bireyleri ve akrabalarıile yararlanıcılarla olan ilişkileri de dahildir.
3.5. Hayata Anlam Katanlar’in yaptığı veya yapmadığı şeyler dolayısıyla çıkarları önemli derecede etkilenebilecek herhangi bir özel veya tüzel kişiden doğrudan veya dolaylı olarak gelen her türlü hediye, hibe, lütuf, ağırlama, kredi, nakdi veya ayni ödeme veya parasal değeri olan herşeyi geri çevirir. Toplantı ve ziyaretlerde sosyal normlara uymak adına alkollü olmayan içecekleri, mütevazi yiyecekleri ve parasal değeri önemsiz el yapımı hediyeleri kabul edebilir.

3.6. Geribildirim ve Şikayet Mekanizmasını nasıl kullanacağını bilir, aslı olmayan ve kötü niyetli
suçlamalarda bulunmaz.

4 Hayata Anlam Katanlar profesyoneldir ve ekip çalışmasının gücüne inanır.
4.1. İş sözleşmesinden kaynaklanan hak ve sorumluluklarını, Hayata Anlam Katanlar’in politika ve prosedürlerini bilir, anlar ve uygular.
4.2. Kendisine verilen görevleri profesyonel yetkinlikle, en iyi sonuçları alacak şekilde yerine getirir.
4.3. Çalışırken giyimi her zaman çalışma koşullarına, protokol kurallarına ve sosyal bağlama
uygundur.
4.4. Sakin ve verimli bir çalışma ortamı sağlanmasına katkıda bulunur.
4.5. İş arkadaşlarına, kişisel farklılıklara anlayış göstererek ve saygıyla muamele eder; bir anlaşmazlık oluştuğunda açık ve olumlu bir yaklaşım ve yapıcı diyalog ile dostane çözüm sağlamaya çalışır.
4.6. İnsani yardım çalışanının acil durumlarda esnek, dayanıklı ve sorumlu olması gerektiğini; işinin olumsuz sonuçlarını hafifletmek üzere destek isteyebileceğini bilir.
4.7. Kalıcı sorunlar ve acil durumlar da dahil olmak üzere, emniyet ve güvenlik önlemlerine uyar.
4.8. Bağlı olduğu yöneticiyi Hayata Anlam Katanlar’in işleyişini etkileyebilecek durumlardan haberdar eder.
4.9. Görev sırasında alkol ya da herhangi bir keyif verici madde kullanmaz, Hayata Anlam Katanlar’in saygınlığını etkileyebileceğini düşünerek buna görev dışında da dikkat eder.
4.10. Özel hayatının ve özel hayatının gizliliğinin yasalarca korunduğunu bilir, ancak özel hayatındaki davranış ve eylemlerinin, Hayata Anlam Katanlar’i ve yararlanıcılarını tehlikeye sokabileceğini hesaba katarak, her zaman sağduyulu davranır. Sosyal medyanın kişisel ve profesyonel hayatı arasındaki sınırı bulanıklaştırdığının farkındadır ve sosyal medya kullanımında aynı sağduyuyu gösterir.
4.11. Görev dışında Hayata Anlam Katanlar logolu giysi ve malzeme kullanmaz. Hayata Anlam Katanlar logolu çanta
bu kapsam dışındadır.
4.12. Hayata Anlam Katanlar bünyesinde çalışırken edinilmiş gizlilik gerektiren bilgileri nasıl kullanaca ğını bilir ve bu tür bilgiyi hiçbir şekilde çalışma arkadaşlarıyla veya Hayata Anlam Katanlar dışından kişi ve kurumlarla, anonim olarak dahi paylaşmaz.
4.13. Hayata Anlam Katanlar etkinliklerinde yer alırken ya da etkinlikleri ziyaret ederken; yöneticileri kendilerinden istemedikçe veya bunun için görevlendirmedikçe görsel ve işitsel (fotoğraf, ses kaydı, video, vb) kayıt almaz, belge tutmaz, yayın yapmaz. Tüm işitsel ve görsel kayıtlar için kişilerin açık rızalarının yazılı olarak ve kayıttan önce alınması gerekir.
4.14. Hayata Anlam Katanlar faaliyetleri esnasında edinilen her türlü malzemenin (fotoğraf, video, ses kaydı, doküman vb) Hayata Anlam Katanlar’in mülkü olduğunu bilir. Hayata Anlam Katanlar kendi kurumsal iletişim kanallarından kamuya açık olarak paylaşmadığı müddetçe bu malzemeleri asla paylaşmaz, kullanmaz ve yaygınlaştırmaz.
5 Hayata Anlam Katanlar kaynaklarını korur.
5.1. Finans yönetimi prosedürlerini bilir ve bütçeleri verimli bir şekilde kullanır.
5.2. Hayata Anlam Katanlar kaynaklarını verimli ve etkin bir şekilde kullanır; hasar veya kayıpları önlemeye
çalışır.
5.3. Hayata Anlam Katanlar kaynaklarını kişişel amaçlar için kullanmaz veya almaz ve Hayata Anlam Katanlar talep ettiğinde Hayata Anlam Katanlar’e ait tüm gereçleri ve ekipmanları bulundukları bölgedeki lojistik ekibine teslim eder.
6 Hayata Anlam Katanlar kurumsal itibarına büyük önem verir.
6.1. Hayata Anlam Katanlar’i temsil etmek için bağlı olduğu yöneticiden izin alır.
6.2. Hayata Anlam Katanlar’i temsil ederken gereken dikkati gösterir; dışarıya yönelik Hayata Anlam Katanlar taahhüdü olarak anlaşılabilecek hiçbir açıklama yapmaz ve dış paydaşlarla iletişimde Hayata Anlam Katanlar’in kurumsal açıklamalarına referans verir.
7 Hayata Anlam Katanlar çocukları korur.
7.1. Hayata Anlam Katanlar Çocuk Koruma Politika ve Prosedürlerini ve ilgili davranış kurallarını bilir, anlar ve uygular.

7.2. Uluslararası çocuk haklarını ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi ihlal etmez, ihlalini desteklemez ve göz yummaz. Çocuk hakları ihlalleri erken evlilik, çocuk işçiliği, çocuk kaçakçılığı ve çocuğun cinsel istismarını kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir.
7.3. Hayata Anlam Katanlar çocuk koruma yaklaşımını profesyonel çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olarak
kabul eder.
8 Hayata Anlam Katanlar ekolojik dengeyi gözetir.
8.1. Çevreyi temiz tutmaya katkıda bulunur; Hayata Anlam Katanlar’in, donörlerinin, ortaklarının ve yararlanıcıların bina ve araçlarının civarını kirletmez.
8.2. Kağıt, plastik, yakıt, elektrik, su gibi kaynakları tutumlu ve verimli bir şekilde kullanır.
8.3. Atıkların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunur. Kağıt, cam, plastik ve zararlı maddeler ile elektronik aletler, ampul, florasan lamba ve pil gibi zararlı atıkların geri dönüşümü buna dahildir.
8.4. Hayata Anlam Katanlar binalarının, ofislerinin içinde ve civarında, araçlarının içinde Hayata Anlam Katanlar’in
kurumsal «Sigara içilmez» kuralına uyar ve uygular.
9 Hayata Anlam Katanlar toplumsal cinsiyet eşitliğini savunur.
9.1. Kadınların, erkeklerin, kız ve oğlan çocuklarının farklı ihtiyaçları ve zorluklarla başa çıkma yöntemleri olduğunu bilir ve görevlerini uygularken bunu göz önüne alır.
9.2. Toplumsal cinsiyet eşitliğini insan haklarının tam olarak hayata geçirilmesinin temel bir şartı
olarak görerek, çalışmalarının ayrılmaz bir parçası haline getirir.

Davranış Kurallarının İhlali
Hayata Anlam KatanlarDerneği çalışanları için bu belge iş sözleşmesiyle doğrudan ilişkilidir. Hayata Anlam Katanlar çalışanı olmayan imzacılar için, bu belge Hayata Anlam Katanlar’i temsil etmesine olanak sağlayan işbirliği sözleşmesi veya anlaşması ile doğrudan ilişkilidir.
Her Hayata Anlam Katanlar üyesi bu Davranış Kurallarına uygun davranmalıdır. Davranış Kurallarına uymamak, disiplin yaptırımına tabidir ve İnsan Kaynakları Yönetmeliği uyarınca sözlü uyarı, yazılı uyarı veya sözleşmenin sonlandırılmasıyla sonuçlanabilir ancak yaptırımlar bunlarla sınırlı değildir. Bazı durumlarda Türkiye Cumhuriyeti yasalarına dayalı olarak hukuki sonuçlar ortaya çıkabilir.
Hayata Anlam Katanlar üyeleri Davranış Kuralları ihlallerinin en üst düzeyde dikkatle ele alınmasını sağlamalıdır. Hayata Anlam Katanlar üyesi, Davranış Kurallarının ihlal edildiğini fark ettiği ya da bundan haklı olarak şüphelendiği durumda, bağlı olduğu yöneticilerden birini hemen bilgilendirmekle yükümlüdür. Bunun uygun olmadığı yerde, en kısa zamanda Hayata Anlam Katanlar Geribildirim ve Şikayet Mekanizmasını kullanmalıdır. Bir ihlali kasıtlı olarak ifşa etmemek, disiplin yaptırımı ile sonuçlanır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin veya çalışılan ülkenin yasalarının imzacı tarafından çiğnenmesi durumunda, imzacı cezai veya medeni hukuk kapsamında takibata uğrayabilir. Bu tür durumlarda Hayata Anlam Katanlar konu ile ilgili yasal tavsiye alır.
Hayata Anlam Katanlar’in tedarikçileri ve alt yüklenicilerinin Davranış Kurallarına ve Hayata Anlam Katanlar’in politikalarına uygun davranması; bunun gereği olan bilgileri erişime açması sağlanmalıdır.

Mutabakat Beyanı
Hayata Anlam Katanlar Derneği üyeleri, sözleşmelerinin veya anlaşmalarının ayrılmaz bir parçası olan bu Davranış Kurallarını anlamalı ve mutabık olmalıdır. Hayata Anlam Katanlar üyesi, Davranış Kurallarına mutabakatını bildiren resmi beyan olan bu belgeyi imzalayarak, Davranış Kurallarına uygun davranacağını taahhüt eder.
Bu Davranış Kurallarının çeşitli kısımlarına veya olası sonuçlarına dair herhangi bir soru işareti olan her
imzacı, bunu yöneticisiyle veya Savunuculuk ve Kalite Departmanıyla paylaşabilir.
Bu Davranış Kurallarında referans verilen rehberler, yönetmelikler, politika ve prosedürler geliştirilme aşamasında veya revize edilmiş olabilir. Hayata Anlam Katanlar üyeleri, tüm referans gösterilen ve/veya ekli belgelerin nihai versiyonlarını, erişime açıldığı andan itibaren, Davranış Kuralları ile birlikte okumak, anlamak ve uygulamakla yükümlüdür.

Whatsapp
Hayata Anlam Katanlar
Hayata Anlam Katanlar
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?